Η εταιρεία ΛΟΥΦΑΚΗΣ ΧΗΜΙΚΑ αναγνωρίζει την ανάγκη για το σεβασμό του περιβάλλοντος και επιθυμεί να συμβάλλει ενεργά στην προστασία του από δραστηριότητες οι οποίες το επιβαρύνουν.

Αναγνωρίζει ότι οι δραστηριότητές της έχουν ή μπορεί να έχουν επιπτώσεις στο περιβάλλον και δεσμεύεται να καταβάλλει συνεχείς προσπάθειες ώστε να περιορίζει τις επιπτώσεις αυτές, τηρώντας κατ’ ελάχιστο όλη την ισχύουσα νομοθεσία και λαμβάνοντας μέτρα για την πρόληψη της μόλυνσης.

Ως επιμέρους τομείς στους οποίους εστιάζει τις προσπάθειές της η εταιρεία έχει θέσει:

  • την αποφυγή δημιουργίας αποβλήτων, ιδιαίτερα υγρών
  • την ανάπτυξη προϊόντων που προορίζονται για χρήσεις με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος (όπως χημικά επεξεργασίας αποβλήτων)
  • τη δημιουργία νέων εγκαταστάσεων και επεκτάσεων με ελάχιστες επιπτώσεις στο περιβάλλον
  • την ανάπτυξη προϊόντων φιλικότερων προς το περιβάλλον κατά την παραγωγή, χρήση και τελική διάθεση
  • την ενημέρωση των καταναλωτών των προϊόντων της για τη χρήση και διάθεσή τους με τρόπο που να προστατεύεται το περιβάλλον
  • τη λήψη προληπτικών μέτρων για την αποφυγή περιβαλλοντικών επεισοδίων

Για το σκοπό αυτό διαθέτει τους απαραίτητους οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους και διατηρεί ανοιχτή επικοινωνία με το κοινό και κάθε ενδιαφερόμενο προς τους οποίους είναι διαθέσιμη και η παρούσα πολιτική.

Προκειμένου να εφαρμοστεί με επιτυχία η πολιτική αυτή είναι απαραίτητη η συμβολή όλου του προσωπικού της εταιρείας, το οποίο μέσα από ενημέρωση και εκπαίδευση καλείται να ασκεί τις καθημερινές του δραστηριότητες υπεύθυνα και με τρόπο που να μην επιβαρύνεται το περιβάλλον.

Η εταιρεία καθ’ όλη τη διαδρομή της έδινε έμφαση στον περιορισμό των επιπτώσεων της στο περιβάλλον. Σήμερα, με την ανάπτυξη του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης στα πρότυπα του ISO 14001:2005 επιδιώκει να οργανώσει καλύτερα τις προσπάθειές της προς αυτή την κατεύθυνση. Στόχος της εταιρείας είναι η περιβαλλοντική της επίδοση να βελτιώνεται συνεχώς, χρόνο με το χρόνο.