Νανοπροστασία Λογότυπα

ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΥΒΡΙΔΙΚΑ ΝΑΝΟ-ΥΛΙΚΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ

Κωδικός Έργου : 09ΣΥΝ-42-639

Συμμετέχοντες Φορείς στην Σύμπραξη:

  • ΛΟΥΦΑΚΗΣ ΧΗΜΙΚΑ ΑΒΕΕ (Συντονιστής)
  • Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης / Εργαστήριο Μηχανικής Αντιδράσεων Πολυμερών
  • ISOMAT AΒΕΕ

Αντικείμενο και Στόχοι του Έργου

Ο τομέας των Δομικών Υλικών αποτελεί έναν από τους κυριότερους κλάδους της Βιομηχανίας της χώρας μας και ενδιαφέρει άμεσα ένα μεγάλο αριθμό παραγωγών, κατασκευαστών και χρηστών. Ένα από τα κυριότερα προβλήματα των κατασκευών είναι η ανθεκτικότητα σε διάρκεια. Στη χώρα μας, το κυριότερο πρόβλημα από απόψεως ανθεκτικότητας σε διάρκεια είναι η διάβρωση.

Οι τεράστιες οικονομικές επιπτώσεις από κάθε μορφή διάβρωσης, αλλά και οι πολλές άλλες δυσάρεστες συνέπειες που επακολουθούν, επέβαλαν επιτακτικά την ανάγκη για ανάπτυξη μεθόδων και τεχνικών, τόσο για την πρόβλεψη και την εκτίμηση του διαβρωτικού κινδύνου, όσο και για την αντιδιαβρωτική προστασία του σκυροδέματος και των μετάλλων.

Η αντιμετώπιση του προβλήματος της διάβρωσης (αποφυγή εισόδου υγρασίας στο σώμα της κατασκευής) γίνεται στις μέρες μας με τη χρήση στεγανοποιητικών υλικών. Κύρια ιδιότητά τους είναι να μην αφήνουν το νερό να διαπερνά τη μάζα τους. Ανάλογα με τη χημική τους σύσταση διακρίνονται σε: ασφαλτικές ενώσεις, πλαστικές και ελαστομερείς ενώσεις, υλικά δύο συστατικών, σιλικόνες καθώς και υλικά ανόργανων συστατικών.

Η ραγδαία πρόοδος της επιστήμης και της τεχνολογίας στον τομέα των δομικών υλικών έχουν ως αποτέλεσμα την ανάπτυξη νέων υλικών και μεθόδων εφαρμογής φιλικών προς το περιβάλλον και με δυνατότητα εξοικονόμησης ενέργειας, που απαιτούν ειδικές γνώσεις και εμπειρία, τόσο στον τομέα των μελετών, όσο και στην εφαρμογή τους.

Πιο συγκεκριμένα η πρόοδος στη νανοτεχνολογία προσφέρει νέες δυνατότητες στην παραγωγή προηγμένων υλικών για χρήση σε εφαρμογές υψηλών απαιτήσεων. Είναι πλέον εφικτή η δημιουργία νέων πολυφασικών υλικών σε νανοκλίμακα που έχουν καλύτερες ιδιότητες από τα παραδοσιακά χρησιμοποιούμενα υλικά.

Αντικείμενο της πρότασης αποτελεί η σύνθεση προηγμένων υβριδικών νανο-υλικών με στόχο την προστασία και στεγανοποίηση επιφανειών. Απώτερος στόχος του έργου είναι η χρησιμοποίηση των αποτελεσμάτων του παρόντος έργου για τη βιομηχανική παραγωγή στεγανωτικών υλικών με ιδιότητες καλύτερες από τα αυτές των υπαρχόντων χρησιμοποιούμενων υλικών.

Πιο συγκεκριμένα, στα πλαίσια του παρόντος έργου, θα πραγματοποιηθεί:

  • Σύνθεση ακρυλικών γαλακτωμάτων τύπου πυρήνα-κελύφους.
  • Σύνθεση υβριδικών γαλακτωμάτων ακρυλικού / πολυουρεθάνης τύπου πυρήνα-κελύφους.
  • Πλήρης χαρακτηρισμός των μοριακών, μορφολογικών, μηχανικών και στεγανωτικών ιδιοτήτων των παραγόμενων υβριδικών νανο-υλικών.
  • Εφαρμογή και δοκιμή των παραγόμενων υβριδικών νανο-υλικών σε διαφόρων τύπων επιφάνειες κάτω από πραγματικές συνθήκες.
  • Μεταφορά των τεχνικών παραγωγής σε αντιδραστήρες πιλοτικής και βιομηχανικής κλίμακας.

Η επίτευξη των παραπάνω ενεργειών έχει ιδιαίτερη σημασία για τους δύο βιομηχανικούς φορείς που συμμετέχουν στο παρόν έργο. Η παραγωγή υλικών νέου τύπου με εφαρμογή της νανοτεχνολογίας αναμένεται να προσφέρει στις βιομηχανίες συγκριτικά πλεονεκτήματα έναντι των ανταγωνιστών στον ιδιαίτερα απαιτητικό κλάδο των δομικών υλικών. Πιο συγκεκριμένα αναμένεται η παραγωγή υλικών με καλύτερες ιδιότητες από τα υπάρχοντα στην προστασία και στεγάνωση επιφανειών. Τα νέα υλικά θα ενσωματωθούν στη γκάμα προϊόντων των δύο εταιρειών ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα τους με τη δημιουργία νέων αγορών τόσο στον ελλαδικό όσο και ευρύτερο χώρο δραστηριοτήτων τους.

Ένα πολύ σημαντικό στοιχείο της παρούσης πρότασης αποτελεί το γεγονός ότι τα νέα υλικά είναι περισσότερο φιλικά προς το περιβάλλον και αναμένονται να αντικαταστήσουν άλλα που περιέχουν διαλύτες καθώς και διάφορα πρόσθετα (σταθεροποιητές και επιφανειοδραστικά) που είναι βλαβερά προς το περιβάλλον και τους ανθρώπους που έρχονται καθημερινά σε επαφή μαζί τους. Μια ακόμη σημαντική παράμετρος του έργου είναι πως τα νέα υβριδικά νανο-υλικά που θα παραχθούν θα είναι συμβατά με τους νέους κανονισμούς για την ενεργειακή απόδοση κτιρίων καθώς αφενός θα αντανακλούν την προσπίπτουσα στα κτίρια ηλιακή ακτινοβολία και αφετέρου θα προσφέρουν καλύτερη μόνωση εξαιτίας της επίτευξης αποδοτικότερης στεγανοποίησης. Με αυτόν τον τρόπο το έργο θα συνεισφέρει και στην εξοικονόμηση ενέργειας.